Tunneäly on elintärkeä taito hammaslääketieteessä

Search Dental Tribune

Tunneäly on elintärkeä taito hammaslääketieteessä

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että tunneälykkäät ihmiset menestyvät todennäköisemmin sekä henkilökohtaisessa että ammatillisessa elämässään. (Image: inimalGraphic/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

pe, 10 syyskuu 2021

save

LEIPZIG, Saksa: Tunneälyn avulla yksilö voi ymmärtää ja hallita omia tarpeitaan sekä tunnistaa ja käsitellä muiden tarpeita. Hammaslääkärille nämä ovat tärkeitä taitoja, koska jokainen hoitoprosessin osa edellyttää emotionaalista yhteyttä potilaaseen. Ne, jotka osaavat hyödyntää tunneälyä tehokkaasti, menestyvät pitkällä aikavälillä paremmin.

Vaikka hammasalan ammattilaiset työskentelevät ihmisten kanssa päivittäin, he eivät välttämättä ole kuitenkaan siinä parhaimmillaan ja usein heiltä puuttuu juuri tunneälyä. Tutkimus “Emotional intelligence among dental undergraduate students: An indispensable and ignored aspect in dentistry”, osoittaa, että vain 11,55 %:lla 186:sta perustutkintoa suorittavasta hammaslääketieteen opiskelijasta, oli kehittynyt tunneäly. Tutkimuksen tekijä Dr Mohlab Al-Sammarraie on hammaslääkäri, jolla on myös monen vuoden kokemus johtotehtävistä, sanoo uskovansa, että alan kestävä kehitys riippuu kaikkien hammaslääkäreiden kyvystä löytää tasapaino potilaiden emotionaalisten tarpeiden ja ammatillisen osaamisen välillä”.

Onko uuden tiedon kerääminen ajan haaskausta?

Al-Sammarraie viittaa tunneälyn ja älykkyysosamäärän yhdistelmään. Tätä yhteyttä on tutkittu laajasti ja tutkimukset osoittavat, että älykkyysosamäärä korreloi kognitiivisen kontrollikyvyn kanssa. Tutkimus viittaa siihen, että menestyvälle johtajalle tunneälyllä on enemmän merkitystä kuin teknisellä osaamisella. Lisäksi tutkimus viittaa siihen, että paremmat sosiaaliset taidot omaavat ihmiset tekevät myös parempia päätöksiä. Myös sijoitetulle pääomalle saatava tuotto on paljon suurempi, kun pyritään kehittämään tunneälyä sen sijaan, että pyrittäisiin omaksumaan uutta tietoa.

Tämä voi olla vaikea pala niellä niille, jotka mieluimmin kehittävät operatiivis-teknistä osaamistaan lähelle täydellisyyttä. Itse asiassa nuo tekniset taidot ovat varsin arvottomia, mikäli niitä ei voi hyödyntää käytännössä, koska hammaslääkärit eivät kykene kohtaamaan potilaitaan emotionaalisella tasolla ja jos heidän täytyy samaan aikaan jatkuvasti vaivata itseään turhauttavilla johtamiseen ja henkilökuntaan liittyvillä ongelmilla.

Tunneäly on menestyksen keskeinen tekijä

Hyvä uutinen on se, että tunneälyä voi oppia. Tunneälyä kuvataan neljällä keskeisellä käyttäytymispiirteellä, joita ovat: tietoisuus itsestä, sosiaalinen tietoisuus, kyky johtaa itseään ja kyky hoitaa ihmissuhteita. Seuraavassa tutkitaan kutakin piirrettä ja pohditaan keinoja, kuinka niitä voi hyödyntää päivittäisessä työssä vastaanotolla.

  1. Tietoisuus itsestä

Itsetuntemus on hyvän johtajuuden perusta, mutta se vaatii itsereflektiota. Itsensä arvioiminen objektiivisesti päivittäin voi olla hyvä tapa oppia ymmärtämään vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, jotka tulevat esille tietyissä tilanteissa päivän aikana. Luotettujen työkavereiden pyytäminen kuvailemaan sinua voi olla myös hyvä oivalluksen lähde. Eräs hyvä idea on pitää päiväkirjaa, johon tavoitteet, suunnitelmat ja prioriteetit voi kirjoittaa muistiin tulevaisuutta varten.

  1. Sosiaalinen tietoisuus

Ollakseen sosiaalisesti tietoisempi ja näin myös olennaisesti parempi johtaja vaatii havainnoinnin ja toisten kuuntelemisen harjoittelua. Tämän vuoksi on tärkeää oppia kiinnittämään huomiota ihmisten äänensävyyn, ilmeisiin ja kehonkieleen. Lisäksi tulisi kehittää yleistä mielialaa vastaanotolla ja yrittää huomata pieniä vivahteita, joilla voi olla huomattavaa merkitystä.

  1. Itsensä johtaminen

Usein ennen kuin ihmisellä on valmiuksia keskittyä muihin tai kiinnittää huomiota vastaanotolla ilmeneviin näennäisen hienovaraisiin vivahteisiin, hänen on saatava oma työtaakkansa hallintaan. Jokaisen työpäivän suunnitteleminen ja kokouksiin saapuminen valmistatutuneena voivat auttaa suuresti ja antaa tunteen, että tilanne on hallinnassa. Toinen hyvä tapa harjoittaa itsensä johtamista on asettaa tavoite, keskittyä tehtävän toteuttamiseen, analysoida sitä ja sitten, tietoisesti, siirtyä eteenpäin.

  1. Kyky hoitaa ihmissuhteita

Kaikkien näiden neuvojen pitäisi lopulta auttaa parantamaan työpaikan ihmissuhteita, koska ihmiset, jotka kehittävät itseään, oppivat myös ymmärtämään, mitä muiden pään sisällä tapahtuu. Jotta yhteys työtovereihin syventyisi on tärkeää tunnistaa ihmissuhteisiin liittyvät tarpeet, hallita rajoja, arvostaa toisia ja varata aikaa ihmissuhteiden rakentamiseen.

Pohjimmiltaan syy siihen, miksi tunneäly on keskeinen menestyksen kannalta, on se, että reaalimaailman ongelmia ratkaistaan enemmän sosiaalisilla kyvyillä kuin puhtaalla älyllä. Arjessa on onneksi paljon tilanteita, joissa kaikkia neljää hallitsevaa käyttäytymispiirrettä voi hyödyntää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement